1. Algemene bepalingen

1.1. Click & Collect wordt verzorgd door:

Schiphol Nederland B.V.

Evert van de Beekstraat 202

1118 CP Schiphol, Nederland

(hierna te noemen “SNBV”).

1.2. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “de AV”) zijn van toepassing op alle relaties tussen SNBV en gebruikers van Click & Collect (hierna te noemen "Gebruiker(s)").

1.3. De relevante wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behoudens indien deze rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze AV, steeds voor zover rechtens toegestaan.

1.4. SNBV behoudt zich het recht voor de AV eenzijdig te wijzigen teneinde toekomstige zakelijke, juridische en/of technische ontwikkelingen te adresseren. De meest recente versie van de AV die kan worden geraadpleegd op de Click & Collect website is steeds van toepassing.

2. Onderwerp en reikwijdte van de Click & Collect diensten

2.1. SNBV verzorgt een online winkelplatform (hierna te noemen “het Platform”) bedoeld voor commercie tussen verkopers van producten (hierna te noemen “Verkoper(s)”) en Gebruikers. Verkopers exploiteren eveneens een fysieke winkel op Amsterdam Airport Schiphol. Namens deze Verkopers organiseert SNBV een online reserveringsproces. Gebruikers kunnen Click & Collect derhalve gebruiken om producten te reserveren die worden aangeboden door een Verkoper. SNBV verzorgt het reserveringsproces door middel van de online Click & Collect omgeving.

2.2. De contractuele wederpartij van Gebruiker bij een eventuele koopovereenkomst is Verkoper, en in geen geval en onder geen omstandigheid kan en zal SNBV als zodanig worden beschouwd. SNBV is niet aansprakelijk voor de nakoming door Gebruiker en/of Verkoper van verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst, in welke vorm dan ook. Indien sprake is van klachten over de door Verkoper geleverde prestatie zal Gebruiker deze slechts adresseren aan de betreffende Verkoper.

2.3. Het gebruik van Click & Collect is gratis voor Gebruikers. Alleen natuurlijke personen die handelingsbevoegd zijn mogen producten reserveren. Gebruikers kunnen de aangeboden producten reserveren als gast (en dus niet als geregistreerde klant) door hun naam, e-mail adres, mobiele telefoonnummer en vluchtinformatie op te geven.

2.4. Hoewel SNBV voornemens is Click & Collect gedurende een lange termijn te exploiteren, komt Gebruikers te dien aanzien geen enkele aanspraak toe. SNBV kan op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving daartoe in welke vorm dan ook en volledig naar eigen goeddunken, besluiten te stoppen met het exploiteren van Click & Collect.

2.5. SNBV behoudt zich het recht voor de inhoud, structuur en ontwerp van Click & Collect te wijzigen, uit te breiden of te verminderen naar eigen goeddunken.

2.6. SNBV is ertoe gerechtigd om tijdelijk het gebruik, toegang en/of individuele functies van Click & Collect te beperken, indien daar juridische of technische redenen voor zijn. Meer in het bijzonder kunnen dergelijke technische redenen bestaan uit bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, updaten van onderliggende software of te nemen maatregelen om de veiligheid en integriteit van Click & Collect te waarborgen.

3. Bestellen van producten

3.1. Aanbiedingen van Verkopers zijn bedoeld als uitnodigingen aan Gebruikers om producten te reserveren, zonder enige verplichting voor Gebruikers de producten daadwerkelijk te kopen.

3.2. Om te reserveren dient Gebruiker een product te selecteren op Click & Collect door te klikken op de “Aan winkelwagen toevoegen” knop zodat het product in de winkelwagen wordt geplaatst, vervolgens naar de winkelwagen te gaan en te klikken op de “Doorgaan met uitchecken” knop.

3.3. Vervolgens dient Gebruiker zijn/haar naam, e-mail adres, mobiele telefoonnummer en vluchtnummer in te voeren.

3.4. Alvorens de reservering te voltooien kan Gebruiker de ingevulde gegevens en de gereserveerde producten controleren en veranderen, of de reservering afbreken. Gebruiker wordt gevraagd de ingevulde gegevens zorgvuldig te controleren voordat de reservering wordt voltooid.

3.5. Nadat de reservering is voltooid, ontvangt Gebruiker een bevestiging per e-mail van SNBV. Dit is slechts bedoeld voor informatiedoeleinden en vormt geen indicatie voor acceptatie van de reservering.

3.6. Met de reservering worden de gereserveerde producten zonder extra kosten klaargelegd voor aankoop in de fysieke winkel op de luchthaven, zonder een verplichting aan de zijde van Gebruiker om het product daadwerkelijk aan te kopen. Een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Verkoper komt uitsluitend tot stand op het moment van aankoop in de winkel.

3.7. Indien, één dag nadat de betreffende vlucht van Gebruiker is vertrokken, Gebruiker het gereserveerde product nog niet heeft opgehaald, zal de betreffende reservering automatisch komen te vervallen.

3.8. De voor het product gebruikte afbeeldingen betreffen slechts voorbeelden bij benadering en kunnen bijvoorbeeld kleurstellingen bevatten die afwijken van de daadwerkelijke producten.

4. Prijzen en betaling

4.1. Alle weergegeven prijzen zijn inclusief btw. De prijzen zijn aangeduid in euro’s (€).

4.2. Gebruiker dient voor gereserveerde producten te betalen op het moment dat de producten worden opgehaald in de winkel van Verkoper op de luchthaven, door middel van gebruik van een of meer van de door Verkoper geaccepteerde betaalmiddelen. Gebruiker zal zijn/haar factuur ontvangen bij ophalen van de reservering in de winkel.

4.3. Prijsinformatie zoals weergegeven op het Platform kan fouten bevatten. SNBV is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan prijzen die zijn weergegeven op het Platform. In geval van afwijkingen van de daadwerkelijke prijzen zoals die blijken in de winkel, is Gebruiker vrij te beslissen om het product niet meer te kopen, zonder enige vergoeding te zijn verschuldigd.

4.4. In het geval er een promotie van toepassing is op een product dat door Gebruiker is gereserveerd, geldt het hiernavolgende:

a. als Gebruiker een reservering plaatst voor een product tegen de reguliere prijs, maar op het moment van afhalen van de reservering in de winkel geldt een promotieprijs, dan zal Gebruiker de lagere (promotie) prijs verschuldigd zijn; en

b. als Gebruiker een reservering plaatst voor een product tegen een promotieprijs, maar op het moment van afhalen van de reservering in de winkel geldt de reguliere prijs weer, dan zal Gebruiker de lagere (promotie) prijs verschuldigd zijn.

4.5. In geval van een reservering van een product dat door meerdere Verkopers wordt verkocht, kan Gebruiker geen rechten ontlenen aan de omstandigheid dat een andere Verkoper een lagere prijs blijkt te hanteren. Verkopers kunnen niet worden gehouden producten aan te bieden tegen lagere prijzen om het enkele feit dat andere Verkopers hetzelfde product tegen een lagere prijs aanbieden.

5. Gedrag op het Platform

5.1. Click & Collect en de onderliggende database mogen alleen door SNBV worden gebruikt voor het beoogde doel.

5.2. Het is niet toegestaan:

a. functies van de website (zoals zoekschermen) te ontwijken of uit te schakelen of anderszins iets te doen dat kan leiden tot een overbelasting van de infrastructuur van SNBV’s website,

b. content gegenereerd door SNBV te blokkeren, over te schrijven of te wijzigen, of

c. geautomatiseerde functies (zoals algoritmes of machines) te gebruiken om producten te reserveren.

5.3. Het is voorts niet toegestaan:

a. frauduleus of misleidend gedrag te vertonen,

b. spam, kettingbrieven of pyramidesystemen te distribueren, initiëren of adverteren,

c. informatie van of over Gebruikers (meer in het bijzonder e-mailadressen en telefoonnummers) te verkrijgen of op enigerlei wijze te verzamelen of op te slaan zonder goedkeuring van Gebruikers, of

d. virussen of andere schadelijke software te verzenden of toegankelijk te maken die schade zouden kunnen toebrengen aan SNBV’s websites of de computersystemen van andere gebruikers.

6. Gevolgen van overtredingen

Indien er concrete bewijs is van enige schending van deze AV, wetten of andere juridische voorschriften, of van rechten van derden, dan behoudt SNBV zich het recht voor om:

a. Gebruiker te waarschuwen,

b. Gebruiker’s toegang tot Click & Collect tijdelijk te beperken of blokkeren, en/of

c. Gebruiker’s toegang definitief te blokkeren indien er zwaarwichtige redenen zijn dat te doen.

7. Intellectueel Eigendom

De content (teksten, afbeeldingen etc.) en informatie op Click & Collect zijn het intellectueel eigendom van SNBV of van de respectievelijke Verkoper(s). De handelsnamen en afbeeldingen van producten (pack shots) zijn en blijven het intellectueel eigendom van de respectievelijke merken. Het is niet toegestaan deze te reproduceren, verspreiden of anderszins te publiceren of deze te verwerken zonder de goedkeuring daartoe van de rechthebbende. Het is slechts toegestaan deze content te gebruiken na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te hebben verkregen van SNBV, Verkoper(s) of het merk in kwestie.

8. Limitering van aansprakelijkheid en ruilbeleid

8.1. SNBV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten die worden geadverteerd door Verkopers of voor enige koopovereenkomst tussen Gebruikers en Verkopers, zulks in de breedst mogelijke zin van het woord als toegestaan naar Nederlands recht.

8.2. Indien en voor zover SNBV’s aansprakelijkheid is uitgesloten of gelimiteerd, is dit ook van toepassing op persoonlijke aansprakelijkheid van SNBV’s werknemers en vertegenwoordigers.

8.3. SNBV is op geen enkele manier betrokken bij of verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig ruilbeleid ten aanzien van producten. Gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren van enig ruilbeleid dat op een product van toepassing is verklaard door de betreffende Verkoper.

9. Taal en toepasselijk recht

9.1. De Nederlandstalige versie van deze AV is juridisch bindend.

9.2. Deze AV zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. Enig geschil dat mocht voortvloeien uit of in verband met deze AV en/of (het gebruik van) Click & Collect, al bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.